Valdyba

KLB Krašto Valdyba

Iš kairės: Virginija, Povilas, Joana, Kazimieras, Loreta ir Mindaugas

COMMITTEE MEMBERS

Kazimieras Deksnys Pirmininkas
 Povilas Kesminas Iždininkas
Virginia Zubrickienė Sekretorė
Joana Kuraitė-Lasienė Vicepirmininkė, ryšininkė su visuomene
Loreta Gudynaitė-Savitch Vicepirmininkė, Švietimo reikalams
Mindaugas Grabliauskas Vicepirmininkas, specialiems projektams
Daina Šablinskaitė KLJS pirmininkė
Gražina Ignaitytė Kanados Lietuvių Fondo atstovė
Stasys Kuliavas ŠALFASS Kanados apygardos atstovas

Susisiekimo duomenys

Kanados Lietuvių Bendruomenė
1 Resurrection Road
Etobicoke, ON  M9A 5G1
Canada

tel: 416-533-3292

fax: 416-533-2282

e-mail:           [email protected]

Pirmininkui rašyti            [email protected]

KLB Krašto valdybos raštinė randasi Toronto Prisikėlimo Parapijos patalpose(žiūrėkite žemėlapį)


View Larger Map