Gedulo ir vilties dienos minėjimas Kanadoje

Birželio 14-oji žymi vieną skaudžiausių etapų lietuvių tautos istorijoje –  Lietuvos gyventojų pirmųjų masinių trėmimų į atokiausias Sovietų Sąjungos glūdumas pradžią. 

1941 metų birželio 14-ąją, trečią nakties į tūkstančius Lietuvos šeimų namų įsiveržė ginkluoti sovietų kariai.  Birželio 14-18 dienomis gyvuliniais vagonais buvo išvežta apie 18 tūkst. Lietuvos gyventojų, nuo šeimų atskirti vyrai atsidūrė lageriuose. Dauguma ištremtųjų į tėvynę jau nebesugrižo.

Trėmimai palietė ir didžiąją daugumą Kanados lietuvių šeimų ar jų artimųjų.

Šią dieną prisimenant, birželio 11 d. Vasagos (Wasaga Beach) lietuviai rinkosi į už tremtinius ir politinius kalinius laikytas mišias. Mišių pradžioje Laima Šeškuvienė pakvietė dalyvius pavieniai uždegti žvakutę garsiai pamininat savo  artimųjų bei pažįstamų, kurie buvo ištremti į Sibiro gilumas, vardus. Mišių pabaigoje susirinkusieji sugiedojo Tautišką giesmę.

Birželio 14 d. rytą Otavoje, prie komunizmo aukoms atminti statomo paminklo susirinko Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų atstovai. Lietuvos ambasadorius D. Skusevičius išreiškė viltį, kad paminklo, įprasminančio tūkstančių sovietų represijų aukų atminimą, statybos darbai jau artimiausiu metu bus užbaigti. Ambasadorius taip pat pabrėžė savo tautos istorijos žinojimo svarbą ir būtinybę pasimokyti iš praeities darant viską galimą, kad istorija nesikartotų.

Tą pačią dieną Hamiltone lietuvių, latvių ir estų  bendruomenės, prie kurių prisijungė Hamiltono ukrainiečių ir lenkų bendruomenių, Kanados Vidurio ir Rytų Tarybos atstovai paminėjo Birželio 14-osios trėmimus Baltijos šalyse. Šia proga Hamiltono rotušėje buvo atidaryta karo Ukrainoje fotografijų paroda, kuri veiks dar dvi savaites. Miestui atstovavo Hamiltono miesto meras Fredas Eizenbergeris. Renginį vedė Kanados Vidurio ir Rytų Europos Tarybos pirmininkas, Marcus Kolga. Kasmet, minint šią dieną, Hamiltono baltų bendruomenės nariai pakabina savo vėliavėlių juosteles ir juodąjį kaspiną ant latvių Bendruomenės pasodinto ąžuolo Bayfront parke. Šiais metais, KLB Pirmininkas K. Deksnys dalyvavo renginyje ir, prisimindamas trėmimų aukas, Bendruomenės vardu, pririšo trispalvę juostelę ir kaspiną.

Birželio 14 -osios vakare Toronte, prie miesto Rotušės vyko žvakučių uždegimas, minint  81-ąsias, sovietų vykdytų, Baltijos valstybių gyventojų masinių trėmimų pradžią. Čia susirinkę Baltijos šalių bendruomenių nariai pagerbė politinių kalinių ir tremtinių atminimą. Neatsiejama tema buvo ir neišprovokuota Rusijos agresija ir jos pradėtas karas Ukrainoje, iš kurios šiandien tūkstančiai vaikų, moterų ir vyrų deportuojami į agresorės valstybės atokiausias vietoves.

Birželio 11 d. Kanados Lietuvių Bendruomenė ir LR Ambasada Kanadoje tradiciškai sukvietė Kanados lietuvių kilmės vaikus į Gedulo ir vilties dienai paminėti skirtą renginį. Į susirinkusius kreipėsi LR Ambasadorius Darius Skusevičius, kuris pasidžiaugė, kad lietuvių vaikai Kanadoje domisi šia skaudžia, bet labai svarbia lietuvių tautos istorijos dalimi. Buvo atkreiptas dėmesys, kad norint tinkamai suprasti ir vertinti pasaulyje vykstančius įvykius, būtina gerai suprasti savo šalies ir tautos istoriją ir skaudžias patirtis. Kanados Lietuvių Bendruomenės Pirmininkas Kazimieras Deksnys pasveikino susirinkusius dalyvius ir pažymėjo, kaip svarbu mums, lietuviams Kanadoje, žinoti trėmimų istoriją, kuri yra ir daugelio čia gyvenančių lietuvių šeimos istorija, palikusi gilų pėdsaką lietuvių tautos atmintyje. Pirmininkas pasidžiaugė iniciatyva ir kuriama tradicija, organizuoti tokį renginį lietuvių kilmės vaikams Kanadoje, juos informuojant apie tą skaudų ir labai svarbų istorijos etapą, taip perduodant šią istoriją ateinančioms kartoms.

Renginį vedusi Vankuverio lituanistinės mokyklėlės vedėja Rūta Vrubliauskaitė-Tryon BINGO žaidimo pagalba, pasinaudodama LGGRT centro, Genocido aukų muziejaus bei Lietuvos miestų kraštotyros muziejų bei įvairių asmeninių archyvų fotografijomis, pasakojo vaikams apie trėmimus ir tremtinių gyvenimą Sibire. Vaikai įdėmiai klausėsi istorijos pradedant Molotovo-Ribentropo pakto pasekmėmis Lietuvos valstybės atžvilgiu, pirmųjų Lietuvos gyventojų trėmimu, baigiant Ekspedicijos “Misija Sibiras” veiklos svarba ir jos sustabdymo priežastimi. Pernai metais renginio dalyviai kūrė Tremtinių kryžius. Šiais metais vaikai gamino paminklus tremtiniams atminti. Besibaigiant renginiui dalyviai buvo pakviesti rež. G. Beinoriūtės animuotą-dokumentinį filmą “Gyveno senelis ir bobutė” (dėkojame LR Ambasadai už šią galimybę).

Mūsų visų pareiga yra daryti viską, kad ši skaudi mūsų tautos istorijos dalis nebūtų pamiršta, kad būtų išsaugotas Tremtinių atminimas ir kad istorija nesikartotų.

R. Vrubliauskaitė-Tryon

Nuotraukos:  Minėjimas Hamiltone – Kazimiero Deksnio

Minėjime Toronte ir Otavoje prie statomo paminklo – Ambasadorius Darius Skusevičius

Vasagoje, Bažnyčioje prie žvakučių – Rūta Poškus 

Renginio vaikams: Rūta Vrubliauskaitė -Tryon