Kanados lietuvių muziejus-archyvas

Aplankykite KLMA virtualiai www.lithuanianheritage.ca
Anapilis Halls, 2185 Stavebank Rd, Mississauga, ON L5C 1T3

Kanados vienintelis muziejus-archyvas skirtas Kanados lietuvių istorijos ir paveldo išlaikymui.

Istorija

Mintis steigti archyvą, kuriame būtų kaupiama medžiaga apie Kanados lietuvius, jų veiklą, istoriją ir kultūrą, iškilo jau prieš dvidešimt penkerius metus. 

Archyvo steigimas susilaukė daug paramos iš daugelio Kanados lietuvių ir jų organizacijų, bet iškilo netikėta kliūtis. Tuo metu, Kanados lietuviams priklausančiuose pastatuose, kaip antai, lietuvių parapijose ar Toronto Lietuvių Namuose, nebuvo pakankamai ar atitinkamos vietos archyvui patalpinti. 1985 metais, kai Anapilio Sodyba Mississaugoje nutarė statyti priestatą savo reikalams, Anapilio valdyba pasisiūlė įrengti ir archyvui patalpas.

Ruošiantis Anapilio priestato statybai, buvo siūlyta archyvo patalpas praplėsti taip, kad būtų vietos muziejui, kuriame būtų galima ruošti parodas su Lietuvos istorijos ir kultūros eksponatais.

Anapilio priestato statyba šiek tiek vėlavosi, tačiau Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas, kaip jis vėliau buvo oficialiai pavadintas, 1989 metų rugsėjo 24 d. pirmą kartą atvėrė duris Kanados lietuvių visuomenei.

Muziejaus rinkiniai

Vienas iš Kanados Lietuvių Muziejaus-Archyvo (KLMA) tikslų yra kaupti ir išsaugoti istoriniai svarbią archyvinę medžiagą (pvz. dokumentus, leidinius, nuotraukas, t.t.) pavienių lietuvių, organizacijų ir įstaigų atsiekimus, veiklą ir istoriją, skiriant ypatingą dėmesį medžiagai, turinčiai ką nors bendro su lietuviams svarbiais įvykiais, laikotarpiais, epizodais ir asmenimis. 

Pirma archyvinės medžiagos auka KLMA buvo testamentinis Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus dukros, Elzės Jankutės palikimas. Sąraše galime matyti dalį asmenų kurie patys, ar jų šeimos nariai yra dovanoję medžiagos KLMA. Šių ir kitų asmenų fonduose randasi laiškai, asmeniniai dokumentai, nuotraukos, rankraščiai, straipsnių rinkiniai, rašyti to asmens ar apie tą asmenį, o taip pat ir visokiausių daiktų ir šeimyninių vertybių. KLMA taip pat yra sukaupta daug medžiagos apie įvairias lietuviškas organizacijas, klubus, ansamblius, bendrovės, įstaigas ir t.t. kurios yra bent dalinai išvardintos sekančiame sąraše.  Šiuose fonduose ir rinkiniuose randasi protokolai, narių sarašai, įstatai, apyskaitos, proginiai leidiniai, nuotraukos, laikraščių iškarpos ir įvairybė visokios kitokios medžiagos. 

KLMA yra archyvinės medžiagos apie įvarius renginius, kuriuos Kanados lietuviai yra ruošę ar kuriuose jie yra dalyvavę.  Yra medžiagos apie pasikartojančius renginius, pavyzdžiui Kanados Lietuvių Dienos, kurios buvo rengiamos įvairiuose Kanados miestuose tridešimt penkis kartus nuo 1953 metų, išeivijos lietuvių dvyliką tautinių šokių ir aštuonias dainų šventes, kurios buvo rengiamos įvairiuose miestuose Šiaurės Amerikoje nuo 1953 metų, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresai, kurie įvyko dvyliką kartų įvairiuose pasaulio kraštuose nuo 1966 metų, įvairios sporto žaidynės ir turnyrai kuriuos organizavo ŠALFASS bei kitos organizacijos Kanadoje ir JAV, taip pat vasario 16-tos ir kovo 11-tos minėjimai įvairiose lietuvių kolonijose Kanadoje. 

KLMA taip pat yra sukaupta nemažai medžiagos apie vienkartinius įvykius ir renginius, kaip Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejus, Šv. Kazimiero mirties 500 metų jubiliejus, Dux Magnus operos pirmasis pristatymas ir daugybė visokiausių dainų, šokių ir teatro grupių pasirodymų, meno parodų, paskaitų, filmų pristatymų, ir t.t. 

Šalia archyvinės medžiagos, KLMA yra renkami istoriškai reikšmingi daiktai, kurie nušviečia ar smulkiau išdėsto Kanados lietuvių asmenų, organizacijų ir įstaigų veiklą ir turi nuolatinę ir plačiai priimtiną kultūrinę ar istorinę vertę, skiriant  ypatingą dėmesį  tiems daiktams, kurie turi ką nors bendro su svarbiais įvykiais, laikotarpiais, epizodais ir asmenimis.

Tarp keleto šimtų daiktų kurie buvo suaukoti ar surinkti nuo KLMA atidarymo, randasi pašto ženkliukai ir vokai, banknotai ir monetos, paveikslai, litografai, skulptūros, rankdarbai, brangenybės (įskaitant nemažai gintaro dirbinių), sagos, medaliai, žymenys ir uniformos, audiniai, tautiniai rūbai, įvairūs proginiai marškinėliai, pažymėjimai, trofėjos, taurės, žemėlapiai, plakatai, vėliavos ir visokiausi kiti daiktai. 

Dar prieš KLMA oficialų atidarymą, buvo renkamos lietuviškos knygos ir įvairūs periodiniai ir proginiai leidiniai.  Šiuo laiku, KLMA leidinių rinkinys sudaro virš 3,000 atskirų leidinių kurie yra sukataloguoti ir keletas šimtų leidinių, kuriuos dar reikia sukataloguoti. 

Visi leidiniai gali būti suskirstyti apytiksliai pagal tai, kur ir kada jie buvo spausdinti:

KLMA archyvinės medžiagos, muziejinių eksponatų ir lietuviškų leidinių aukos

KLMA dar vis priima asmeninių ir organizacijų archyvinę medžiagą, lietuviškus leidinius ir daiktus, kurie turi istorinę ar kultūrinę vertę. 

Jei turite medžiagos kuri, Jūsų manymu, tiktų KLMA rinkiniams, prieš ją atgabenant malonėkite susisiekti su KLMA vadovybe.  

Kadangi KLMA yra vietos trūkumas, malonėkite kartu su mumis nustatyti kuri medžiaga nėra dublikatai KLMA turimos medžiagos. 

Jokių būdų nepalikite nieko KLMA ar Anapilyje iš anksto nesusitarus su KLMA vadovybe.

DALIS ASMENIŠKŲ FONDŲ AR RINKINIŲ KLMA

 • Pranys Alšėnas-Ališauskas
 • Martynas ir Valerija Anysai
 • Leopoldas Balsys
 • Tadas ir Eva Bartkūs
 • Stasys Gailevicius
 • Stasys (Stanley) Jokubaitis
 • Adomas ir Filomena Kantautai
 • Elzbieta Kardelienė
 • Petras ir Irena Lukoševičiai
 • Vitalius Matulaitis
 • Antanas ir Birutė Sampson
 • kun. Viktoras Skilandžiūnas
 • Jurgis Strazdas
 • Adolfas Šapoka
 • Antanas ir Anastazija Tamošaičiai
 • Vaclovas Verikaitis
 • Elzė Jankutė
 • Antanas ir Juzė Rinkūnai
 • Aldona Užupienė-Lukienė

DALIS ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ FONDŲ IR RINKINIŲ KLMA

 • Kanados Lietuvių Bendruomenė
 • Kanados Lietuvių Fondas
 • Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga
 • Baltiečių Federacija Kanadoje
 • Baltiečių Moterų Taryba
 • Lietuvių skautai ir skautės
 • Ateitininkai
 • Šv. Kazimiero Parapija Montrealyje
 • Aušros Vartų Parapija Montrealyje
 • Prisikėlimo Parapija Toronte
 • Šv. Kazimiero Parapija Winnipeg
 • Toronto Volungės ansamblis
 • Toronto Vyties sporto klubas
 • Savaitraštis Tėviškės Žiburiai
 • Hamiltono sporto klubas Kovas
 • Savaitraštis Nepriklausoma Lietuva
 • Žurnalas Skautų aidas
 • Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje
 • Žurnalas Moteris
 • Hamiltono Aukuro megėjų dramos teatras
 • Toronto Lietuvių Jaunimo Ansamblis Gintaras
 • Toronto tautinių šokių ansamblis Atžalynas
 • Lietuviškos mokyklos Toronte, Hamiltone, Ottawa ir Calgary
 • Hamiltono tautinių šokių ansamblis Gyvataras
 • Lito kredito kooperatyvas Montrealyje
 • Prisikėlimo Parapijos sporto klubas Aušra
 • Lietuvių Namai Toronte, Hamiltone ir Edmontone
 • Medžiotojų-meškeriotojų klubas Tauras
 • Šv.Jono/Lietuvos Kankinių Parapija Toronte/Mississaugoje
 • Paramos kredito kooperatyvas Toronte
 • Toronto lietuvių pensininkų namai Vilnius Manor
 • Ir kiti lietuvių bendruomenės vienetai