Apie KLB

KLB Šiandien

Kanados Lietuvių Bendruomenė – KLB – apjungia visus lietuvių kilmės Kanadoje gyvenančius asmenis, ir jiems prijaučiančius nuo 1952 metų. Organizacinį pagrindą sudaro Kanadoje veikiančios apylinkių bendruomenės kurių atstovai įšrenka KLB  Krašto Valdybą trijų metų kadencijai. Kanados Lietuvių Fondo, Kanados Lietuvių Jaunimo Sajungos ir Kanados Lietuvių Sporto Apygardos pirmininkai kviečiami dalyvauti Krašto valdybos posėdžiose.

KLB – Kanados Lietuvių Bendruomenė – yra nepartinė, pelno nesiekianti organizacija įregistruota pavadinimu Lithuanian Canadian Community.

KLB Krašto Valdyba bendradarbiauja su apylinkių bendruomenėm organizuoti švietimo, kultūrinę, visuomeninę veiklą. 1988 metais KLB  įsteigė Kanados Lietuvių Muziejų Archyvą įšsaugoti Kanados lietuvių istoriją ir paveldą. Krašto Valdyba informuoja nelietuvius ir Kanados Parlamentarus apie reikalus liečiančius Kanados lietuvius.

Didžiausias pajamų šaltinis yra Kanados Lietuvių Fondas. Kitos pajamos — tai aukos iš pavienių asmenų, finansinių ir komercinių įstaigų ir palikimų.

KLB istorija

 1. Kanados Lietuvių Taryba

  Kanadoje gyvenantys lietuviai jau 1940 metais, reaguodami į Rusų okupaciją, sukūrė Kanados Lietuvių Tarybą (KLT).

 2. Laikinasis Organizacinis Komitetas

  Pokario emigrantų daugumai sukūrus Kanados Lietuvių Sąjungą teko ieškoti kompromiso. 1949 m. liepos 1 d. buvo nutarta, kad visiems organizaciniams nesklandumams išspręsti reikia įkurti Laikinąjį Organizacinį Komitetą (LOK), kuris Lietuvos Chartos pagrindais paruoštų Kanados Lietuvių Bendruomenės Statutą.

 3. Įsteigta KLB

  1952 m. rugpjūčio 30 – 31 dienomis vykusiame Kanados lietuvių atstovų suvažiavime Montrealyje buvo priimtas KLB Statutas ir išrinkta pirmoji valdyba. Naujai susikūrusi KLB turėjo 17 skyrių visoje Kanadoje: Albertoje, Britų Kolumbijoje, Kvebeke, Manitoboje ir Ontario provincijose.

 4. Oficiali pelno nesiekianti korporacija

  1963 metų rugsėjo 17 d. KLB užregistruota Kanadoje kaip oficiali pelno nesiekianti korporacija, pavadinimu „Lithuanian Canadian Community“. Čarteryje nustatyta, kad KLB yra organizacija kurios tikslas darbuotis visoje Kanadoje, siekiant puoselėti tautinę, religinę, labdaringą, mokslinę, socialinę ir sportine veiklą.

 5. KLB kultūros, švietimo ir labdaros fondas

  1972 m. įkurus „Kanados Lietuvių Bendruomenės kultūros, švietimo ir labdaros fondą“ gautas Kanados valdžios leidimas išduoti nuo mokesčių atleidimo kvitus visiems aukotojams.

 6. KLJS

  1975 metais įsteigta Kanados Lietuvių Jaunimo Sajunga (KLJS) remiantis 1963 m. KLB Krašto valdybos pradėta Jaunimo sekcija.

Pirmieji Lietuviai Kanadoje

Apie pirmuosius lietuvius Kanadoje yra žinoma labai mažai.

Britų karo archyvuose, kaipo Watterville pulko kariai, 1811 metais yra minimi 126 lietuvių kilmės asmenys, kuriuos galima atsekti tik pagal jų kilimo vietovę ar lietuvišką pavardę.

Manoma, kad išformavus pulką, Kanadoje likę lietuviai asimiliavosi ir apie juos, nėra tikrų žinių. Tuo metu Lietuva buvo Rusijos okupuotas kraštas, tad lietuviai, kurie atvyko į Kanadą dažnai buvo imigracijos sąrašuose įrašyti kaip lenkai, rusai, vengrai ar moravai. 

Po 1863 metų lietuvių sukilimo prieš rusus, daugelis lietuvių turėjo bėgti iš Lietuvos dėl įvairių persekiojimų. Vėliau, Rusijai įsivėlus į įvairius karus su kaimynais, o ypač ruošiantis karui su Japonija, iš okupuotos Lietuvos bėgo daugelis jaunuolių vengiančių tarnauti Rusijos kariuomenėje. Dalis jų rado prieglobstį Anglijoje, kiti Jungtinėse Amerikos Valstijose, dar kiti Pietų Amerikoje, Kanadoje ir kitose šalyse. 

Pirmaisiais imigrantais yra skaitomi lietuviai atvykę į Kanados Sidney (Nova Scotia) kasyklas apie 1900 metus. Atvykus šeimoms, lietuviai įsijungė į vietinę visuomenę, nepalikdami savo gyvenimo pėdsakų. 

Tuo pat metu atvykę lietuviai į Montrealį, jau 1906 metais įsteigė pašalpinės draugijos „Susivienijimas Lietuvių Amerikoje“ (S.L.A.) skyrių, kuris veikė iki 1936 m. Taip pat bandė kurti savo parapiją, tačiau tik 1913 metais tai buvo galutinai įvykdyta, o 1916 metais jau buvo pastatyta bažnyčia, veikė ir keturios mokyklėlės, kuriose buvo dėstoma anglų, prancūzų ir lietuvių kalbomis. 1934 metais, sumažėjus mokinių skaičiui, užsidarė paskutinioji mokyklėlė. 

1904 metais Toronte jau gyveno nemažas skaičius lietuvių, kurie 1907 metais sukūrė Švento Juozapo draugiją, savitarpio pagalbos ir šalpos organizaciją. Vėliau ji persiorganizavo į Švento Jono Krikštytojo draugiją. Jos rūpesčiu 1928 metais buvo nupirkta bažnytėlė. Su parapija ėmė vystytis ir visuomeninė lietuvių veikla. Tuo pačiu metu veikė ir SLA kuopa, kuri globojo savąją lietuvišką mokyklėlę. Veikė „Lietuvos sunų ir Dukterų“ mokykla, kuri turėjo ir savas patalpas dar prieškario metais. 1941 metais buvo įkurta „Dainos“ draugija, kuri daug padėjo nuo karo nukentėjusiems lietuviams.

Išeiviai

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, 1945 metais Vakarinėje Vokietijos dalyje ir kituose Vakarų Europos kraštuose, nuo komunizmo pabėgę ar vokiečių ištremti lietuviai mėgino sukurti lietuvius jungiančią organizaciją.

Pirmasis steigiamasis suvažiavimas, įvykęs 1946 m. kovo 3-4 d. Hanau mieste, sukūrė Lietuvių Tremtinių Bendruomenę (LTB). Ji veikė kaip tarpininkė tarp stovyklose gyvenančių tremtinių ir karinės ar Jungtinių Tautų (UNRRA) administracijos. LTB daugelyje atvejų atstovavo lietuvių interesus tarptautinėje veikloje. 

Lygiagrečiai su LTB veikė tautinės rezistencijos paskatintas ir iš kelių sujungtų organizacijų 1943 m. lapkričio 25 d. sudarytas organas Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIKas). Vokiečių okupacinės valdžios sunaikintas VLIKas atsikūrė Vokietijoje ir ėmė atstovauti Lietuvą, bei ginti jos interesus laisvame pasaulyje.

1949 m. birželio mėn. 14 d. , matant kad lietuviai emigruoja į visus pasaulio kraštus ir norint apjungti visus lietuvius išeivijoje, VLIKas paskelbė LIETUVIŲ CHARTĄ. Pirmajame punkte sakoma : „Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė. Niekas negali būti prievartaujamas savo ryšį su tautine bendruomene nutraukti. Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę (PLB)“.

Viosos Kanados lietuvių organizacijos susijungė į vieningą Kanados Lietuvių Bendruomenę 1952 metais vadovaujantis PLB nuostatais.

KLB Krašto Valdybos nariai

Valdybos raštinė

1 Resurrection Road Etobicoke, ON M9A 5G1 Canada