Muziejus Archyvas

Kanados lietuvių muziejus-archyvas

Istorija

Mintis steigti archyvą, kuriame būtų kaupiama medžiaga apie Kanados lietuvius, jų veiklą, istoriją ir kultūrą, iškilo jau prieš dvidešimt penkerius metus. Archyvo steigimas susilaukė daug paramos iš daugelio Kanados lietuvių ir jų organizacijų, bet iškilo netikėta kliūtis. Tuo metu, Kanados lietuviams priklausančiuose pastatuose, kaip antai, lietuvių parapijose ar Toronto Lietuvių Namuose, nebuvo pakankamai ar atitinkamos vietos archyvui patalpinti. 1985 metais, kai Anapilio Sodyba Mississaugoje nutarė statyti priestatą savo reikalams, Anapilio valdyba pasisiūlė įrengti ir archyvui patalpas. Ruošiantis Anapilio priestato statybai, buvo siūlyta archyvo patalpas praplėsti taip, kad būtų vietos muziejui, kuriame būtų galima ruošti parodas su Lietuvos istorijos ir kultūros eksponatais. Anapilio priestato statyba šiek tiek vėlavosi, tačiau Kanados Lietuvių Muziejus-Archyvas, kaip jis vėliau buvo oficialiai pavadintas, 1989 metų rugsėjo 24 d. pirmą kartą atvėrė duris Kanados lietuvių visuomenei.

Rinkiniai

Vienas iš Kanados Lietuvių Muziejaus-Archyvo (KLMA) tikslų yra kaupti ir išsaugoti istoriniai svarbią archyvinę medžiagą (pvz. dokumentus, leidinius, nuotraukas, t.t.) pavienių lietuvių, organizacijų ir įstaigų atsiekimus, veiklą ir istoriją, skiriant ypatingą dėmesį medžiagai, turinčiai ką nors bendro su lietuviams svarbiais įvykiais, laikotarpiais, epizodais ir asmenimis. Pirma archyvinės medžiagos auka KLMA buvo testamentinis Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus dukros, Elzės Jankutės palikimas. Sąraše galime matyti dalį asmenų kurie patys, ar jų šeimos nariai yra dovanoję medžiagos KLMA. Šių ir kitų asmenų fonduose randasi laiškai, asmeniniai dokumentai, nuotraukos, rankraščiai, straipsnių rinkiniai, rašyti to asmens ar apie tą asmenį, o taip pat ir visokiausių daiktų ir šeimyninių vertybių. KLMA taip pat yra sukaupta daug medžiagos apie įvairias lietuviškas organizacijas, klubus, ansamblius, bendrovės, įstaigas ir t.t. kurios yra bent dalinai išvardintos sekančiame sąraše.  Šiuose fonduose ir rinkiniuose randasi protokolai, narių sarašai, įstatai, apyskaitos, proginiai leidiniai, nuotraukos, laikraščių iškarpos ir įvairybė visokios kitokios medžiagos. KLMA yra archyvinės medžiagos apie įvarius renginius, kuriuos Kanados lietuviai yra ruošę ar kuriuose jie yra dalyvavę.  Yra medžiagos apie pasikartojančius renginius, pavyzdžiui Kanados Lietuvių Dienos, kurios buvo rengiamos įvairiuose Kanados miestuose tridešimt penkis kartus nuo 1953 metų, išeivijos lietuvių dvyliką tautinių šokių ir aštuonias dainų šventes, kurios buvo rengiamos įvairiuose miestuose Šiaurės Amerikoje nuo 1953 metų, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresai, kurie įvyko dvyliką kartų įvairiuose pasaulio kraštuose nuo 1966 metų, įvairios sporto žaidynės ir turnyrai kuriuos organizavo ŠALFASS bei kitos organizacijos Kanadoje ir JAV, taip pat vasario 16-tos ir kovo 11-tos minėjimai įvairiose lietuvių kolonijose Kanadoje.  KLMA taip pat yra sukaupta nemažai medžiagos apie vienkartinius įvykius ir renginius, kaip Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejus, Šv. Kazimiero mirties 500 metų jubiliejus, Dux Magnus operos pirmasis pristatymas ir daugybė visokiausių dainų, šokių ir teatro grupių pasirodymų, meno parodų, paskaitų, filmų pristatymų, ir t.t. Šalia archyvinės medžiagos, KLMA yra renkami istoriškai reikšmingi daiktai, kurie nušviečia ar smulkiau išdėsto Kanados lietuvių asmenų, organizacijų ir įstaigų veiklą ir turi nuolatinę ir plačiai priimtiną kultūrinę ar istorinę vertę, skiriant  ypatingą dėmesį  tiems daiktams, kurie turi ką nors bendro su svarbiais įvykiais, laikotarpiais, epizodais ir asmenimis. Tarp keleto šimtų daiktų kurie buvo suaukoti ar surinkti nuo KLMA atidarymo, randasi pašto ženkliukai ir vokai, banknotai ir monetos, paveikslai, litografai, skulptūros, rankdarbai, brangenybės (įskaitant nemažai gintaro dirbinių), sagos, medaliai, žymenys ir uniformos, audiniai, tautiniai rūbai, įvairūs proginiai marškinėliai, pažymėjimai, trofėjos, taurės, žemėlapiai, plakatai, vėliavos ir visokiausi kiti daiktai. Dar prieš KLMA oficialų atidarymą, buvo renkamos lietuviškos knygos ir įvairūs periodiniai ir proginiai leidiniai.  Šiuo laiku, KLMA leidinių rinkinys sudaro virš 3,000 atskirų leidinių kurie yra sukataloguoti ir keletas šimtų leidinių, kuriuos dar reikia sukataloguoti.  Visi leidiniai gali būti suskirstyti apytiksliai pagal tai, kur ir kada jie buvo spausdinti:

  • Lietuvoje ir Mažojoje Lietuvoje nuo 1850 m. iki 1918 m.
  • Lietuvoje nuo 1918 m. iki 1940 m.
  • JAV nuo 1850 m. iki 1940 m.;
  • Kanadoje nuo 1941 m. iki šios dienos;
  • pabėgėlių (DP) stovyklose Vokietijoje nuo 1940 m. iki 1955 m.; ir
  • Pietų Amerikoje, Australijoje ir kitur Europoje.

KLMA archyvinės medžiagos, muziejinių eksponatų ir lietuviškų leidinių aukos

KLMA dar vis priima asmeninių ir organizacijų archyvinę medžiagą, lietuviškus leidinius ir daiktus, kurie turi istorinę ar kultūrinę vertę.  Jei turite medžiagos kuri, Jūsų manymu, tiktų KLMA rinkiniams, prieš ją atgabenant malonėkite susisiekti su KLMA vadovybe.  Kadangi KLMA yra vietos trūkumas, malonėkite kartu su mumis nustatyti kuri medžiaga nėra dublikatai KLMA turimos medžiagos.  Jokių būdų nepalikite nieko KLMA ar Anapilyje iš anksto nesusitarus su KLMA vadovybe. Mūsų epaštas [email protected], telefonas 905-361-0434 ir taip pat turime FB puslapį ir tinklalapį https://www.lithuanianheritage.ca.

DALIS ASMENIŠKŲ FONDŲ AR RINKINIŲ KLMA

Pranys Alšėnas-Ališauskas
Martynas ir Valerija Anysai
Leopoldas Balsys
Tadas ir Eva Bartkūs
Stasys Gailevicius
Elzė Jankutė
Stasys (Stanley) Jokubaitis
Adomas ir Filomena Kantautai
Elzbieta Kardelienė
Petras ir Irena Lukoševičiai
Vitalius Matulaitis
Antanas ir Juzė Rinkūnai
Antanas ir Birutė Sampson
kun. Viktroas Skilandžiūnas
Jurgis Strazdas
Adolfas Šapoka
Antanas ir Anastazija Tamošaičiai
Aldona Užupienė-Lukienė
Vaclovas Verikaitis

DALIS ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ FONDŲ IR RINKINIŲ KLMA

Kanados Lietuvių Bendruomenė
Kanados Lietuvių Fondas
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga
Baltiečių Federacija Kanadoje
Baltiečių Moterų Taryba
Lietuvių skautai ir skautės
Ateitininkai
Šv. Kazimiero Parapija Montrealyje
Aušros Vartų Parapija Montrealyje
Prisikėlimo Parapija Toronte
Šv. Kazimiero Parapija Winnipeg
Toronto Volungės ansamblis
Toronto Vyties sporto klubas
Hamiltono sporto klubas Kovas
Savaitraštis Tėviškės Žiburiai
Savaitraštis Nepriklausoma Lietuva
Žurnalas Skautų aidas
Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje
Žurnalas Moteris
Lito kredito kooperatyvas Montrealyje
Hamiltono tautinių šokių ansamblis Gyvataras
Hamiltono Aukuro megėjų dramos teatras
Toronto Lietuvių Jaunimo Ansamblis Gintaras
Toronto tautinių šokių ansamblis Atžalynas
Lietuviškas mokyklas Toronte, Hamiltone, Ottawa ir Calgary
Prisikėlimo Parapijos sporto klubas Aušra
Medžiotojų-meškeriotojų klubas Tauras
Šv.Jono/Lietuvos Kankinių Parapija Toronte/Mississaugoje
Paramos kredito kooperatyvas Toronte
Lietuvių Namai Toronte, Hamiltone ir Edmontone
Toronto lietuvių pensininkų namai Vilnius Manor
Ir kiti lietuvių bendruomenės vienetai