kultūra

Antano Šileikos Naujausia Knyga

Lietuvos ambasadoje Kanadoje gegužės 4 dieną Otavos diplomatinei bendruomenei ir žiniasklaidos atstovams pristatytas Kanados lietuvio rašytojo Antano Šileikos naujausias romanas anglų kalba „Pogrindis“ (Underground).

Knygos siužetas kuriamas iš Lietuvos istorijos vaizdų, narplioja pokario pasipriešinimo temą per partizanų meilės istoriją.

Su knygos autoriumi svečius supažindino Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė. Ji priminė, kad „Pogrindis“ sulaukė daug dėmesio ir teigiamų recenzijų Kanadoje.

A.Šileika susirinkusiems aiškino, kad jis kaip rašytojas norėjo atskleisti pogrindžio Lietuvoje istoriją, kuri nėra plačiai žinoma ar pripažinta, ir pasaulio istorinėje sąmonėje dar išlikusi „pogrindyje“.

KLB Kultūrininko-Visuomenininko Pažymėjimai

2009 m.
Teresė ir Pranas Pargauskai
2008 m. Lina Kuliavienė

2007 m.

Matas Stanevičius

2006 m.

Česlovas Senkevičius

2005 m.

Haris ir Gražina Lapai 

2004 m.

prel. Edmundas Putrimas

2003 m.

Rūta Šiūlytė-Kličienė

2002 m.

Algirdas Vaičiūnas

2001 m.

Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė ir Vincas Piečaitis

2000 m.

Arūnas Staškevičius

1999 m.

Birutė Nagienė

1998 m.

Vytautas ir Sofija Balsevičiai

1997 m.

Vytautas Taseckas

1996 m.

Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos Seselių Vienuolynas

1995 m.

Juozas Kralikauskas

1994 m.

Rita ir Juozas Karasiejai

1993 m.

Vytautas Bireta

1992 m.

Jonas Danys

1991 m.

“Volungės” choras

1990 m.

Petras Lukosevičius

1989 m.

Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė ir Henrikas Nagys

1988 m.

Jaunimas badavęs 3 dienas prie USSR ambasados Otavoje: Marytė Balaišytė, Darius Čuplinskas, Indrė Čuplinskaitė, Linas Daukša, Dana Grajauskaitė, Viktoras Lukošius, Zita Prakapaitė, Marytė Rudytė ir

Mirga Šaltmiraitė, kuriems talkininkavo Vytas Čuplinskas ir Leo Ehlers

1987 m.

prel. Pranas Gaida

1986 m.

Algis Dūderavičius

1985 m.

Stasys Gailevičius

1984 m.

Vaclovas Verikaitis

1983 m.

Jonas R. Simanavičius

1982 m.

Antanas Rinkūnas

1981 m.

Elena Kudabienė

„Mano karta – nei šis, nei tas“, – sako Kanadoje gyvenantis A.Šileika.

 

Esu lietuvių kilmės Kanados rašytojas. Užaugau veikiamas anglų ir kanadiečių literatūros – dirbau su Kanados literatūriniais leidiniais, iki šiol rašau recenzijas ir kalbu apie Kanados literatūrą per radiją ir televiziją. Tačiau kuo vyresnis tampu, tuo daugiau apie pasaulį rašau per lietuvišką prizmę, per mitines Lietuvos akis.

Gimiau Kanadoje lietuvių šeimoje. Tėvai pabėgo nuo artėjančių sovietų okupantų. Mano vyriausias brolis dar gimė Alytuje, 1943 metais. Antrasis brolis jau gimė Oldenburge, o aš, jauniausias – 1953 metais Toronte.

interviu paimtas iš “Lietuvos Ryto”

 

KANADOS KULTŪRINIAI VIENETAI

Hamiltonas  

Chorai /Dainos Vienetai

„Aušros Vartų Parapijos Choras”

Vadovė: Darija Deknsytė

Administratorius:

 

Šokių Vienetai

„Gyvataras“ Tautinių Šokių Grupė

Šokių mokytoja: Irena Žukauskaitė

Administratorė: Alda Grigaitienė

 

Torontas

Chorai /Dainos Vienetai

 “Angeliukai” Lietuvos Kankinių Parapijos Choras

Vadovas:Valdas Ramanauskas

Administratore: Terese Ramanauskiene

 

„Daina“ Pensininkų choras

Vadovė:Lilija Turutaitė

Administatorius: Vytautas Mašalas

 

„Gintarėliai“ Vaikų Choras

Vadovė: Deimantė Grigutienė

Administratorė: Ausra Trussow

 

Prisikėlimo Parapijos Jaunimo Choras

Vadovės: Dalia Viskontienė, Anita Puodžiūnienė

Akomponiatorė:  Vilma Sabaliauskiene

Administratorė: Ramunė Čygienė

 

Prisikelimo Parapijos „Retkartinis“ Choras

Vadovė: Dalia Viskontienė

Akomponiatore: Danguole Radtke

Administratorė: Laima Underienė

 

 Toronto Jaunimo Choras

Vadovė: Nijolė Benotienė

Administratorė: Viktorija Benotaitė

“Viltis” Muzikinė Grupė

Vadovas ir administratorius:Valdas Ramanauskas

 

 “Volungės Moterų Ansamblis

Vadovė: Dalia Viskontienė

Administratorė: Rima Gustainytė

 

„Volungė“ Toronto Lietuvių Choras

Vadovė: Dalia Viskontienė

Chormeistere: Danguole Radtke

Akomponiatorė: Ilona Beres

Administratorė: Judita Gabrienė

 

Drama ir Teatras

„Žalios lankos“ Teatro Studija

Vadovė: Daiva Botyrienė

 

Muzikinis ansamblis  “Judrė”

Vadovai: Andrius Vaičiūnas ir Rimantas Budrys

 

Šokių Vienetai

„Atžalynas“ Kultūrinio Meno Ir Tautinių Šokių Grupė,

Suaugusiejių – Alma Pacevičienė

Jaunučių – Alma Pacevičienė

Jaunimo  – Julia Puodžiukaitė-Jonaitienė

„Gintaras“ Tautinių Šokių Grupė

Vadovas: Romas Jonušonis

Administratorius: Algis Kaminskas

Retro Šou grupė „Tarp Kitko“

Šokių mokytojas: Ichtiandras Urniežius

Montrealis

Chorai /Dainos Vienetai

„Aušros Vartų Parapijos Choras“

Vadovas:  Aleksandras Stankevičius  

Administratorius: Antanas Mickus

„Montrealio Lietuvių Choras“

Vadovas:  Aleksandras Stankevičius  

Administratorė: Joana Adamonytė

Šv.Kazimiero Parapijos Choras

Vadovas:  Aleksandras Stankevičius  

Adminstratorė: Jeanne Benienė  

 

Otava

Chorai /Dainos Vienetai

„Arija“

Vadovė: Loretta Lukšaitė-Cassidy

Akomponiatorė: Ann Balsys

Administratorė: Ramunė Zitikienė