Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Kanadoje (en)

Kaip ir kasmet, taip ir šiais metais, visos Kanados lietuvių Bendruomenės minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Čia, Kanadoje, kur Pandemijos nulemti apribojimai buvo gan griežti, po ilgos pertraukos tautiečiai pagaliau galėjo atsitraukti nuo ekranų, gyvai burtis ir minėti šią mums, visiems lietuviams pasaulyje, svarbią datą. Laukti susibūrimai, deja, buvo persmelkti nerimo, rūpesčio ir skausmo dėl su negailestina Rusijos agresija kovojančios ir savo laisvę ginančios Ukrainos ir jos žmonių. Visos lietuvių Bendruomenės, mokyklos ar klubai, minėdami Kovo 11-ąją, solidaridavosi su Ukraina ir maldomis, lėšų rinkimu, meno darbeliais ar kitokiu būdu reiškė šiai šaliai ir jos žmonėms palaikymą.

Kanados rytuose Vasagos (Wasaga Beach) lietuvių bendruomenės nariai kovo 5 d. rinkosi Gerojo Ganytojo Misijos parapijoje, kur tautiečiai paminėjo artėjančią Kovo 11-ąją, melsdamiesi už Lietuvos nepriklausomybę ir už Ukrainos bei mūsų visų laisvę ginančius Ukrainos didvyrius. Po mišių buvo giedamas Lietuvos himnas ir pasiųstas visų susirinkusiųjų pasveikinimas Kovo 11-osios proga Lietuvai ir visiems lietuviams. 

Sekmadienį, kovo 6 d.  į pamaldas, aukojamas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos ir taikos Ukrainoje intencija, Šiluvos Marijos Katalikų Bendrijos bažnyčioje susibūrė ir Londono (Ontario) vietos lietuviai. Po pamaldų lietuviai susirinko pabendrauti prie puodelio kavos.

Vakarinėje Kanados pakrantėje, Vankuveryje, vietos lietuvių įkurtas Birtų Kolumbijos žygeivių klubas suorganizavo žygį į Vakarų Vankuveryje esantį Juodąjį Kalną (Black Mountain). Dėvėdami lietuviška atributika, į atlapus įsisegę Ukrainos tautinio identiteto simbolį- saulėgrąžų žiedus, nešini trispalvėmis, lietuviai sniegbačiais užkopė į kalno viršūnę. Joje, iškėlę trispalvę ir Lietuvos istorinę vėliavas, sugiedojo Tautišką giesmę. Po to žygeiviai nuėjo iki taip vadinamo Erelio skardžio ir iš ten pasiuntė sveikinimą Lietuvai ir visiems tautiečiams pasaulyje.

Kovo 6 d. Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenė pakvietė vietos lietuvius susirinkti English Bay paplūdimyje, prie žinomo Inukshuk paminklo, simbolizuojančio draugystę, saugumą ir viltį. Čia susibūrę lietuviai turėjo galimybę pabendrauti ir pasveikinti su artėjančia švente vieni kitus, Lietuvą ir tautiečius visame pasaulyje. Kovo 10 d. ši Bendruomenė minėjo artėjančią Kovo 11-ąją virtualiu „Atvirų durų dienos“ renginiu, į kurį pakvietė visus, besidominčius Bendruomenės veikla. Čia Bendruomenės valdyba pristatė savo direktorius, papasakojo apie Bendruomenės veiklą, buvo kalbama apie numatytas iniciatyvas ir solidarizavimosi su Ukrainiečių bendruomene būdus.

Lietuvos valstybės atkūrimo diena minima ir Kanados lietuvių mokyklose. Kovo 4 d. Vankuverio lituanistinės mokyklėlės “Pelėdžiukų klubas” mokinukai, tradiciškai minėdami Nepriklausomybės atkūrimo dieną, prisiminė Lietuvos laisvės kelią ir Kovo 11-osios reikšmę mums, lietuviams. Nuo mūsų laisvės temos neatsiejama buvo Ukrainos laisvės kovos istorija. Vaikų meno darbelis buvo skirtas išreikšti palaikymą šiandien su žiauria Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai ir jos žmonėms. Susibūrimo metu skambėjo lietuviškos dainos, kurias dainavo ir vaikai, ir jų mamytės, o prie arbatos dalyviai vaišinosi trispalviu tortu ir Ukrainos vėliavos spalvų sausainiais.

Kovo 11 dienos vakarą Toronte vyko Kanados Lietuvių Bendruomenės, Lietuvos Ambasados Kanadoje ir Toronto Lietuvių Bendruomenės organizuojamas renginys, skirtas paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną ir paremti už laisvę kovojančius Ukrainos žmones. Renginio metu LR Ambasadorius Darius Skusevičius kalbėjo apie Lietuvos nepriklausomybės kelią, Kanados lietuvių vaidmenį jame, taip pat, apie situaciją Ukrainoje bei Kanados lietuvių paramos ir palaikymo svarbą. Į susirinkusius kreipėsi Kanados užsienio reikalų ministrės Parlamentinis sekretorius Rob Oliphant MP, Kanados Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Kazimieras Deksnys, Ukrainos Kongreso Kanadoje Prezidentė Alexandra Chyczij, UCC Toronto skyriaus vadovas Peter Schturyn, visuomenininkas, Centrinės ir Rytų Europos bendruomenių tarybos pirmininkas Marcus Kolga, Toronto lietuvių bendruomenės pirmininkas Darius Sonda, Toronto lietuvių namų vadovas Gintaras Sližauskas.

Renginio metu vyko labdaringas Toronto Simfoninio Orkestro Kvarteto Gelato koncertas, kuriame pirmojo smuiko partiją atliko ir šio koncerto idėjos iniciatorius, Kanados lietuvis Atis Bankas (nuoširdžiai dėkojame atlikėjams už jų „paaukotą“ laiką ir talentus!). Reginio metu buvo surinkta virš $13,000, kurie skiriami Ukrainos humanitarinei pagalbai (Ukrainian Humanitarian Appeal).

Kovo 12 d. Kalgario lietuvių kultūrinė bendruomenė sukvietė vietos tautiečius į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo ir paramos Ukrainai renginį, vykusį Canyon Meadows bendruomenės namuose. Renginio metu susirinkusieji buvo vaišinami ukrainietiškais barščiais. Renginio surinktas lėšas ($2709 doleriai renginio dalyvių ir Canyon Meadowns bendruomenės namų paaukotas  salės nuomos mokestį – $341.25)  CLCS padvigubino, tokiu būdu buvo paaukota $6100.50 Red Cross Ukraine Humanitarian Crisis Appeal!

Kovo 12 d. Montrealio lietuviai rinkosi minėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Šv. Kazimiero parapijoje, kur buvo ta intensija laikomos mišios, o taip pat ir meldžiamasi už taiką Ukrainoje ir už Ukrainos žmones.  Po mišių susirinkusieji buvo kviečiami pabendrauti prie puodelio kavos ir pasigrožėti suneštine lietuviškų rankdarbių paroda.

Kovo 13 d. Edmontono lietuvių bendruomenė susirinko paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Lietuvių namų kieme. Tautiečiai džiaugėsi, po ilgo laiko galėdami vieni kitus pamatyti, pabendrauti prie laužo, susipažinti su naujais žmonėmis, pasivaišinti raugintu kopūstu sriuba ir dešrelėmis.

Kovo 13 d. paminėjimas vyko ir Hamiltone, kur vietos lietuviai rinkosi Aušros Vartų parapijoje melstis už Lietuvą ir Ukrainą, o 13 val. radijo valandėlės „Gintariniai Aidai“ metu buvo transliuojama Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirta programa.

Rūta Vrubliauskaitė-Tryon