About LCC

LCC Today

Kanados Lietuvių Bendruomenė – KLB – apjungia visus lietuvių kilmės Kanadoje gyvenančius asmenis, ir jiems prijaučiančius nuo 1952 metų. Organizacinį pagrindą sudaro Kanadoje veikiančios apylinkių bendruomenės kurių atstovai įšrenka KLB  Krašto Valdybą trijų metų kadencijai. Kanados Lietuvių Fondo, Kanados Lietuvių Jaunimo Sajungos ir Kanados Lietuvių Sporto Apygardos pirmininkai kviečiami dalyvauti Krašto valdybos posėdžiose.

KLB – Kanados Lietuvių Bendruomenė – yra nepartinė, pelno nesiekianti organizacija įregistruota pavadinimu Lithuanian Canadian Community.

KLB Krašto Valdyba bendradarbiauja su apylinkių bendruomenėm organizuoti švietimo, kultūrinę, visuomeninę veiklą. 1988 metais KLB  įsteigė Kanados Lietuvių Muziejų Archyvą įšsaugoti Kanados lietuvių istoriją ir paveldą. Krašto Valdyba informuoja nelietuvius ir Kanados Parlamentarus apie reikalus liečiančius Kanados lietuvius.

Didžiausias pajamų šaltinis yra Kanados Lietuvių Fondas. Kitos pajamos — tai aukos iš pavienių asmenų, finansinių ir komercinių įstaigų ir palikimų.

LCC History

 1. Interim Organizational Committee

  An interim organizational committee starts organizing people of Lithuanian origin in Canada.

 2. LCC Founded

  First convention of Lithuanians in Canada results in the founding of The Lithuanian Canadian Community.

 3. Registered charter

  Under it’s official name, The Lithuanian Canadian Community (LCC) is granted a charter as ”... a body corporate and political without share capital for the purpose of carrying on, in more than one province of Canada, without pecuniary gain to its members, objects of a national, patriotic, religious, philanthropic, scientific, artistic, social, professional or sporting character, or the like…”

 4. Lithuanian Canadian Community Fund

  The LCC applies for and receives registered charity status for the Lithuanian Canadian Community Fund for Culture, Education and Charity.

 5. KLJS

  1975 metais įsteigta Kanados Lietuvių Jaunimo Sajunga (KLJS) remiantis 1963 m. KLB Krašto valdybos pradėta Jaunimo sekcija.

The LCC’s National Executive

Head Office

1 Resurrection Road Etobicoke, ON M9A 5G1 Canada