ateities renginiai

Vasario 17 d. 12:30 v.p.p. Montrealio Lietuvių Bendruomenė ruošia Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą Aušros Vartų parapijoje. Mišios bus 11:30 v.r., seks meninė programa po mišių parapijos salėjė.

Vasario 23, šeštadienį, Wasagos Lietuvių Bendruomenė švęs Lietuvos Nepriklausomubę. Misios 2 v.p.p., minėjimas 3 v.p.p.

Visi kviečiami į Toronto Lietuvių Bendruomenės vasario 16-osios ir kovo 11-osios švenčių renginį, kuris įvyks kovo 1 d., 6:30 v.v. Toronto Lietuvių Namuose.

Kovo 2, šeštadienį, Otavos Lietuvių Bendruomenė organizuoja Lietuvos Nepriklausomybės atminima. Dėtalesne informacija seks vėliau.